RODO

null


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO, DRY ICE ZONE Sp. z o.o. przekazuje Państwu następujące informacje:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest DRY ICE ZONE Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Słowikowskiego 41A (05-090 Raszyn), która prowadzi serwis i sklep internetowy DRY ICE ZONE w domenie www.suchylod.net.pl.

Dane kontaktowe Administratora:

Telefon: +48-22-461-0500

Fax: +48-22-203-5933

E-mail: biuro@dryicezone.pl

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników/Kupujących poszczególnych usług za pośrednictwem Serwisu czy Sklepu.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę:

- imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i adres dostawy, numeru telefonu, hasło,

- dodatkowo numer NIP i nazwa firmy w przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem.

W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy:

1. w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta w Serwisie, składania w Sklepie zamówień i realizacji Umowy sprzedaży czy obsługi złożonej reklamacji - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy sprzedaży (art. 6ust. 1 lit. b) RODO);

2. w celu realizacji niektórych obowiązków wynikających z zawartej Umowy sprzedaży Produktów - podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa podatkowego;

3. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie, skargę lub wniosek, a także dane związane z Twoją aktywnością w Serwisie i ilością czasu spędzanego na każdej z podstron Serwisu w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego, celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci zapewnienia funkcjonowania Serwisu;

4. w celach marketingowych, tj. w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych, dostarczania newslettera - podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

5. w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, które mogą wynikać z wykonanych przez nas czynności - podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony prawnie interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

6. w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, dostosowania ich do Twoich potrzeb, poprawy poziomu i bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również dla celów reklamowych i statystycznych (korzystanie z plików cookies) - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na działania marketingowe w postaci akceptacji plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane osobowe przetwarzamy przez czas:

1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody. Dane pozyskane przy pomocy plików cookies przetwarzane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do, gdy usuniesz je z urządzenia;

2. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania;

3. w przypadku przetwarzania danych osobowych koniecznego z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4. w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy sprzedaży dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Administratora, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia wykonania/rozwiązania umowy. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych (co zobowiązuje nas do przekazania Tobie informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy),

2. prawo sprostowania danych (w przypadku gdy przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub niekompletne),

3. prawo usunięcia danych (gdy nie ma podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania),

4. prawo ograniczenia przetwarzania danych,

5. prawo przenoszenia danych (gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy),

6. prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),

7. prawo cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda),

8. prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego (organem tym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz się z nami skontaktować na adres e-mail: biuro@dryicezone.pl lub listownie na adres Dry Ice Zone Sp. z o.o., ul. Słowikowskiego 41A, 05-090 Raszyn.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie i Sklepie możemy przekazać przetwarzane dane osobowe do firm świadczących usługi teleinformatyczne, prawne i windykacyjne, firm kurierskich, podmiotów świadczących usługi płatności on-line, banków, innych operatorów płatności, oraz podmiotów realizujących działania marketingowe lub opracowania statystyczne. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym na ich wezwanie.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie odbywa się przy użyciu zewnętrznych narzędzi informatycznych m.in. takich firm jak np. Google Inc. oraz Facebook Inc. w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, i odpowiedniego dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie i Sklepie do tych preferencji, jak również w celu dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Polityki Prywatności, która zwiera szczegółowe informacje zakresie o przetwarzanych przez nas danych osobowych.